ระบบงานจะต้องได้รับการป้องกันทุกช่องทางเท่าที่เป็นไปได้