รูปแบบการป้องกันด้าน AC Line (ด้านสายจ่ายไฟ) แบ่งการป้องกันออกเป็น 2 แบบ

 

- แบบขนาน

- แบบอนุกรม